jún 2023
po ut st št pi so ne
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
   
             

Správy ŠTK č. 1 s Rozpisom Extraligy 2023Bedmintonová extraliga zmiešaných družstiev dospelých
súťažný ročník 2023
Správy č.1
Rozpis súťaže

 

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.4.2022 a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných družstiev na sezónu 2023 majú nasledovné družstvá: Lokomotíva Košice A, Lokomotíva Košice B, Spoje Bratislava, KPŠ Košice, BKR Púchov a KBC Košice. So súhlasom ŠTK bude družstvo Lokomotíva Košice štartovať v Extralige pod reklamným názvom VAG Košice a družstvo KPŠ Košice pod reklamným názvom AGB ekoservis Košice

3. Povinnosti účastníkov Extraligy:
- elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 27.1.2023
- prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300.-€
- B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo

Súpisky pre Extraligu je nutné elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 19.2.2023

4. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne štyria hosťujúci hráči a z nich maximálne dvaja, ktorý nie sú registrovaní v SZBe (cudzinci).

5. V súťaži sa stretnú družstvá každé s každým dvojkolovo. Družstva sú rozdelené do dvoch trojčlenných skupín A a B. V prvom kole sa uskutočnia zápasy medzi družstvami v rámci skupiny. V druhom kole sa odohrajú zápasy družstiev jednej skupiny proti družstvám druhej skupiny. Na základe tabuľky po druhom kole sa družstvá rozdelia do nových trojčlenných skupín, pričom družstvá na prvom až treťom mieste budú tvoriť skupinu X a družstvá na štvrtom až šiestom mieste budú tvoriť skupinu Y. V treťom kole družstvá zo skupiny X odohrajú zápasy proti družstvám zo skupiny Y. V záverečnom kole sa odohrajú zápasy v rámci jednotlivých skupín X a Y.

Body aj skóre zo základnej časti sa započítavajú.

6. Rozpis a termíny stretnutí Extraligy:

Družstvá boli združené do trojíc a boli im priradené nasledovné písmená:

Skupina A:
A1 - VAG Košice                                                                                     
A2 - Lokomotíva Košice                                   
A3 - AGB ekoservis Košice                                                                  

Skupina B:
B1 - Spoje Bratislava
B2 - BKR Púchov
B3 - KBC Košice

1.kolo: (4.3.2023)
Skupina A: Košice (organizátor Lokomotíva Košice)
VAG Košice – Lokomotíva Košice
VAG Košice – AGB ekoservis Košice
Lokomotíva Košice – AGB ekoservis Košice

Skupina B: Púchov (organizátor BKR Púchov)
Spoje Bratislava – BKR Púchov
Spoje Bratislava – KBC Košice
BKR Púchov – KBC Košice

2.kolo: (22.4.2023) 
Bratislava (Spoje Bratislava)
VAG Košice – BKR Púchov
Lokomotíva Košice – Spoje Bratislava
AGB ekoservis Košice – KBC Košice

VAG Košice Košice – KBC Košice
Lokomotíva Košice – BKR Púchov
AGB ekoservis Košice – Spoje Bratislava

VAG Košice – Spoje Bratislava
Lokomotíva Košice – KBC Košice
AGB ekoservis Košice – BKR Púchov

3.kolo: (xx.xx.2023)
Kežmarok/ Rožňava (organizátor VAG Košice)-termín bude včas oznámený
X1-Y2, X2-Y1, X3-Y3
X1-Y3, X2-Y2, X3-Y1
X1-Y1, X2-Y3, X3-Y2

4.kolo: (xx.xx.2023)
miesto a termín budú včas oznámené
X1- X3, X2-X3, X1-X2
Y1-Y3, Y2-Y3, Y1-Y2

Poradie stretnutí v 3. a 4.kole bude v prípade potreby upravené tak, aby bol splnený článok 63 Súťažného poriadku.

Oficiálne začiatky stretnutí sú  v základnej časti o 9.00 - 12.00 - 15.00 hod. v základnej  aj vo finálovej časti. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatkov stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať predsedu ŠTK.

7. Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhodcov pre všetky termíny Extraligy určuje sekretariát, ktorý  je oprávnený návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny sekretariát zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnený zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je sekretariát povinný zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.

8. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70.-€ za celodennú akciu (nad 6 hodín) alebo 35.-€ za poldennú akciu (do 6 hodín).

9. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na posledné kolo Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať.

10. Súťaž sa hrá s pierkovými košíkmi schválenými Svetovou bedmintonovou federáciou (BWF). Na stretnutia si košíky dodávajú družstvá sami rovnakým dielom.

11. V prípade, že sa družstvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350.-€.

12. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20.-€ za číselníky a 20.-€ za teplotu v telocvični.

13. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy.

14. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný používať ligový SW a po skončení súťaže vytlačiť zápisy o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim družstiev a zaslať ich riadiacemu súťaže. Zároveň  najneskôr do 18:00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky alebo mailovo na sekretariát SZBe: stk@bedminton.sk

15. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v tričkách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo výške 17.-€. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spoločnej farby celého družstva.

16. Oddiel, ktorý usporadúva turnaj Extraligy, môže od zúčastnených družstiev vyberať štartovné v maximálnej výške 23.- € za každé stretnutie, ktoré družstvo odohrá.

17. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzájomných zápasov a nie celkové skóre.

18. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov.

19. Z Extraligy nevypadáva žiadne družstvo. Právo postupu do Extraligy získavajú víťazi II. ligy SR Východ a Západ. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart extralige, postupuje do extraligy ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

VAG 
Košice

Milan 
Dratva

0907 967 808

dratvamilan@gmail.com

Spoje 
Bratislava

Juraj 
Vachálek

0915 266 147

treningy.vachalek@gmail.com

Lokomotíva 
Košice

Richard 
Šmatlák

0948 045 301

richardsmatlak@gmail.com

AGB ekoservis 
Košice

Ľuboš 
Petrovský

0903 900 963

ak.petrovsky@gmail.com

BKR 
Púchov

Jozef 
Tanečka

0908 752 271

taneckaj@gmail.com

KBC 
Košice

Júlia 
Poláčková

0905 939 469

bedmintonkosice@gmail.com

 

Klenovec, 20.2.2023
za ŠTK SZBe
Richard Bálint
riadiaci súťaže

21. 2. 2023