Ekonomická smernica SZBe

29. 7. 2014
O poskytovaní náhrad účastníkom akcií, ktoré zabezpečuje, alebo organizuje SZBe.

Ekonomická smernica SZBe

o poskytovaní náhrad účastníkom akcií, ktoré zabezpečuje, alebo organizuje SZBe

 

Časť I. 

Základné ustanovenia

 

1)    Smernica bola vypracovaná v súlade so zákonom č. 283/2002 o cestovných náhradách a jej doplnkoch  v znení  zákona  č.  53/1996  Z.  z.  a určuje  základné  zásady  hospodárneho  vynakladania finančných prostriedkov Slovenského zväzu bedmintonu (ďalej len SZBe).

2)   Podľa § 3 Zákona č. 283/2002 Zb. o cestovných náhradách zamestnávateľ (resp. v našom prípade SZBe) vysielajúci zamestnanca na pracovnú cestu určí miesto jej nástupu, miesto výkonu práce, čas trvania, spôsob dopravy a ukončenie pracovnej cesty. Môže určiť aj ďalšie podmienky cesty. Vysielajúca organizácia je povinná prihliadať na oprávnené záujmy vysielajúceho.

3)  Podľa § 4 Zákona 283/2002 Zb. vyslanému na pracovnú cestu patrí:

a)  náhrada preukázaných cestovných výdajov

b)  náhrada preukázaných výdavkov na ubytovanie

c)  stravné

d)  náhrada preukázaných nevyhnutných vedľajších výdajov

 

4)  Pri akciách, ktoré organizuje SZBe alebo sú súčasťou jeho činnosti môže SZBe poskytnúť vyslanej osobe preddavok (zálohu), ktorý je zúčtovateľný najneskôr do 30. dní od ukončenia akcie, na ktorú bol preddavok poskytnutý.

5)  Zúčtovateľ, ktorý predkladá doklady na preplatenie musí dbať o to, aby tieto boli zúčtovateľné:

-    pokladničný  doklad,  alebo  doklad  z registračnej  pokladne  musí  obsahovať  názov  a adresu dodávateľa, IČO, DIČ, jednotkovú cenu, spôsob kalkulácie, podpis a pečiatku. Pri preplácaní stravovania a ubytovania vedúci predloží prezenčnú listinu

-    hromadné vyúčtovanie cestovných výdavkov (cestovné, ubytovanie, iné) musí obsahovať meno a priezvisko, miesto uskutočnenia akcie, číslo OP, alebo r. č, spôsob dopravy, sumu, cestovné lístky, podpis o prevzatí vyúčtovania, podpis účtovateľa (vedúceho akcie)

-    pri nepredložení spätného cestovného lístka na cestu späť z miesta konania sa účastníkovi prepláca hodnota cestovného lístka za cestu z miesta konania. Lístky za použitie MHD a miestenky sa predkladajú ako ostatné cestovné lístky. Lehátko na cestu späť z miesta konania sa preplatí len v prípade, že vo vyúčtovaní je uvedené číslo tohto dokladu (iba po 22. 00 hod).

-    Zúčtovanie cestovného pri použití motorového vozidla musí obsahovať dátum akcie, meno a priezvisko vodiča, mená a priezviská spolucestujúcich, účel cesty, číslo OP, číslo vodičského preukazu, číslo technického preukazu, doklad o zakúpení PHM (viď.príloha č.1.)

-    hromadné zúčtovanie odmien za vykonané práce musí obsahovať meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, popis práce, počet odpracovaných hodín, sadzbu za vykonanú prácu, sumu, výšku dane, podpis o prevzatí vyúčtovania, podpis vedúceho akcie

 

Časť II.

Sadzby stravného a cestovného pri akciách SZBe

 

A.  Stravné

1)   V zmysle Zákona č 283/2002 Zb. o cestovných náhradách a neskorších zmien je aktuálna stravná jednotka za kalendárny deň určená v zmysle aktuálnej vyhlášky MF SR.

2)  Ak má účastník akcie preukázateľne zabezpečené stravovanie čiastočne, SZBe stravné úmerne kráti:

-  raňajky o 20%

-  obed o 40%

-  večera o 40%

3)  Ak má účastník akcie preukázateľne zabezpečenú stravu v plnom rozsahu stravné sa nevypláca.

4)   Pri poskytovaní stravy jednotlivo by na jednu osobu a deň by stravné nemalo prekročiť maximálnu výšku stravného.

5)  Pri akciách SZBe, ktoré trvajú dlhšie ako 8 hodín je možné poskytovať okrem stravného i občerstvenie vo výške 3,50 € na jednu osobu a deň.

Pri akciách SZBe, ktoré trvajú menej ako 8 hodín je možné poskytovať okrem stravného i občerstvenie vo výške 2 € na jednu osobu a deň.

6)  Pri akciách SZBe, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu, je zakázané účtovať alkoholické nápoje. Alkoholické nápoje je možné vyúčtovať osobitne, ak sa vo vyúčtovaní uvedie z akých zdrojov budú účty preplatené (napr. sponzorských).

7)  Pri sústredeniach štátnej športovej reprezentácie určuje výšku stravnej jednotky VV SZBe osobitne na návrh sekretariátu SZBe. Faktúra na stravu musí obsahovať názov dodávateľa, jeho registráciu, IČO, DIČ, jednotkovú cenu, spôsob kalkulácie, názov peňažného ústavu, číslo účtu, pečiatku a podpis, a pred platením musí byť odsúhlasená podpisom vedúceho akcie.

8)  Pri zahraničnej pracovnej ceste patrí zamestnancovi za každý kalendárny deň zahraničnej pracovnej cesty za podmienok ustanovených zákonom, stravné v mene danej krajiny. Stravné v mene danej krajiny je ustanovené v závislosti od času trvania zahraničnej pracovnej cesty mimo územia Slovenskej republiky v kalendárnom dni, pričom čas trvania zahraničnej pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma

a)   do 6 hodín

b)   6 až 12 hodín

c)   nad 12 hodín

9)  Ak zahraničná cesta mimo územia SR trvá v kalendárnom dni

a)  do 6 hodín vrátane, patrí účastníkovi stravné vo výške 25% zo základnej sadzby, ak nie je ustanovené inak

b)  nad 6 hod až 12 hod patrí účastníkovi stravné vo výške 50% zo základnej sadzby stravného ak nie je ustanovené inak

c)   nad 12 hod patrí účastníkovi základná sadzba stravného ak nie je ustanovené inak.

10)   Ak pri zahraničnej ceste v doklade o ubytovaní účastníka je preukázané poskytnutie raňajok, SZBe mu poskytuje stravné v mene danej krajiny vo výške tak ako v bode 8) a 9) znížené o preukázateľnú sumu za poskytnuté raňajky alebo 20% ak preukázaná suma výdavku za poskytnuté raňajky je vyššia ako 20% zo stravného určeného podľa bodov 8) a 9) alebo ak suma za raňajky nie je vyčíslená.

 11)  SZBe môže poskytnúť zamestnancovi pri zahraničnej ceste popri náhrade preukázaných potrebných výdajov, vreckové v mene danej krajiny a to od 5% do 40% stravného.

 12)  Slovenskému účastníkovi akcie vyslanému do zahraničia patrí vreckové podľa uznesenia VV SZBe.

13)   Zahraničnému zamestnancovi vyslanému do SR patrí za každý kalendárny deň stravné v sume trojnásobku sumy stravného ustanoveného pre pracovné cesty na území SR v časovom pásme nad 18 hodín a vreckového vo výške od 5% do 40% ustanoveného stravného. V prípade, že pracovná cesta zahraničného zamestnanca netrvá celý kalendárny deň, patrí zamestnancovi pomerná suma stravného v závislosti od dĺžky trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, suma stravného sa zaokrúhľuje na celé koruny nahor.


14)  Výška stravného a vreckového môže byť stanovená aj dohodou oboch strán v prípade preplácania nižších nákladov.  

    B  Cestovné

1)        Ak  sa  dohodne  účastník  akcie  (zamestnanec)  so  SZBe,  že  pri  pracovnej  ceste  použije  vlastné motorové vozidlo, patrí mu za každý 1km jazdy sadzba základnej náhrady a náhrada za spotrebované hmoty ak sa nedohodnú inak (viď. príloha č.1.).

2)        Sadzba základnej náhrady je pri osobných automobiloch je v zmysle aktuálnej vyhlášky MF SR , ktorá sa pri použití prívesu zvyšuje o 15%. Táto sadzba sa však zákonne upravuje a platí vždy zákonná hodnota náhrady pokým sa strany nedohodnú inak.

3)        Náhrada výdavkov za pohonné hmoty patrí zamestnancovi podľa cien pohonných látok (pre stanovenie ceny je   nutné   doložiť doklad o nákupe   PHM) platných   v čase   použitia vozidla a prepočítaných podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze (doložiť fotokópiu TP) vozidla takto:

a) ak je v TP vozidla uvedená spotreba len podľa slovenskej technickej normy, pre výpočet sa použije spotreba podľa tejto normy, v prípade jazdy vozidla len v meste sa spotreba určená podľa slovenskej technickej normy zvýši o 40%.

b) ak je v TP uvedená norma EHK pre výpočet sa použije táto norma a to, že sa vypočíta aritmetický priemer všetkých spotrieb. V prípade jazdy v meste sa použije iba norma pre jazdu v meste

c)  ak je v TP uvedená spotreba podľa smerníc ES, na výpočet sa použije spotreba odpovedajúca príslušnému cyklu premávky alebo kombinácia jednotlivých cyklov uvedených v smernici ES odvodeného od konkrétnej jazdy motorového vozidla

d) ak je v technickom preukaze vozidla uvedená spotreba podľa inej normy, pre výpočet sa použije spotreba určená na rýchlostný režim jazdy vozidla zodpovedajúci prevažujúcim podmienkam pracovnej cesty

e) stanovenie náhrady dohodou oboch strán v prípade preplácania nižších nákladov ako stanovuje zákon.


 4)        SZBe môže vyslaným účastníkom akcie po dohode poskytnúť náhrady za použitie motorového vozidla vo výške zodpovedajúcej cene cestovného lístka pravidelnej dopravy:

-  tarify za rýchlik II. triedy

-  tarify Slovenskej autobusovej dopravy podľa ubehnutých km a príslušných sadzieb

-  tarify za rýchlik I. triedy v prípade člena VV alebo RK  zúčastňujúceho sa na zasadnutí VV SZBe


5)        Pri poskytovaní náhrad za používanie cestných motorových vozidiel patrí zamestnancovi pri zahraničných pracovných cestách náhrada za pohonné hmoty v cudzej mene za kilometre prejdené v zahraničí nad 350 km, pokiaľ s prihliadnutím na technické parametre cestovného motorového vozidla sa SZBe písomne nedohodne z účastníkom inak.

 

Časť III. 

Záverečné ustanovenia

 

1)     Táto smernica nadobúda platnosť po schválení VV SZBe dňa 15.07.2022.

 

 

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov