Pravidlá pre reprezentáciu a oficiálne reprezentačné štarty v bedmintone

23. 7. 2014

Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)


PRAVIDLÁ PRE REPREZENTÁCIU A OFICIÁLNE REPREZENTAČNÉ ŠTARTY V BEDMINTONE

 

 

Článok I.

Širšia slovenská reprezentácia


1. Širšia slovenská reprezentácia v bedmintone sa stanovuje pre vekové kategórie dospelí, U19, U17 a prípadne U15. Pre kategóriu veteránov sa reprezentácia nestanovuje.

2. Členov širšej slovenskej reprezentácie schvaľuje VV SZBe na základe návrhu reprezentačných trénerov.

 

Článok II.

Reprezentační tréneri


3. Reprezentačných trénerov jednotlivých vekových kategórií schvaľuje VV SZBe.

4. Reprezentační tréneri sú zodpovední za prípravu, nominácie a výjazdy na akcie príslušnej vekovej kategórie.

5. V právomoci VV SZBe je reprezentačného trénera odvolať.

 

Článok III.

Oficiálne reprezentačné súťažné akcie


6. Oficiálnymi reprezentačnými súťažnými akciami sú:

- všetky súťaže ME a MS (včítane veteránskych), na ktorých štartuje resp. štartoval slovenský hráč (s výnimkou štartu slovenských hráčov za reprezentáciu inej krajiny)

- ďalšie akcie schválené VV SZBe

7. Plán oficiálnych súťažných akcií a ďalších činností reprezentačných družstiev a ich rozpočet schvaľuje VV SZBe na základe návrhu reprezentačných trénerov.

 

Článok IV.

Oficiálne reprezentačné štarty hráčov


8. Oficiálnymi reprezentačnými štartmi hráčov sú:

- všetky štarty slovenských hráčov na ME a MS (včítane veteránskych s výnimkou štartu slovenských hráčov za reprezentáciu inej krajiny)

- ďalšie štarty reprezentantov na oficiálnych reprezentačných súťažných akciách, na ktorých boli reprezentanti nominovaní.

9. V kategóriách dospelých, U19, U17 a U15 môžu SR oficiálne reprezentovať iba členovia širšej reprezentácie SR.

 

Článok V.

Nominácie


10. Všetky štarty hráčov na súťažiach ME a MS schvaľuje VV SZBe. V kategóriách dospelých, U19, U17 a U15 predkladá VV návrh na nomináciu reprezentačný tréner.

11. Na ostatné oficiálne súťažné reprezentačné akcie určuje nomináciu hráčov reprezentačný tréner príslušnej kategórie.

12. Na oficiálne súťažné reprezentačné akcie v kategóriách dospelých, U19, U17 a U15 môžu byť nominovaní iba členovia širšej reprezentácie SR. V prípade, že na základe postavenia vo svetovom rebríčku by mal právo štartu na ME alebo MS jednotlivcov hráč, ktorý nie je členom širšej reprezentácie, VV je povinný zvážiť jeho doplnenie do širšej reprezentácie a jeho nomináciu na ME alebo MS za podmienky, že jeho umiestnenie vo svetovom rebríčku je do 200. miesta v dvojhre a do 100. miesta v štvorhre alebo mixe.

13. Na ME alebo MS veteránov môže byť nominovaný iba taký hráč - člen SZBe, ktorý v posledných dvoch ročníkoch M-SR veteránov alebo dospelých získal aspoň jednu medailu alebo je držiteľom aspoň II.VT.

14. Pri nominácii hráča na oficiálny reprezentačný štart v kategóriách dospelých, U19, U17 a U15 sa musí SZBe podieľať aspoň na čiastočnej úhrade nákladov na súťaž.

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia


15. O činnosti reprezentačných družstiev pravidelne informujú VV SZBe reprezentační tréneri.

16. Tieto Pravidlá nadobudli platnosť po schválení VV SZBe dňa 16.11.2018.

 

PARTNERI

Tieto stránky využívajú Cookies. Prečítajte si Informácie o spracúvaní osobných údajov