Akademické Majstrovstvá Slovenska, Zvolen - 20.10.2020P R O P O Z Í C I E
AKADEMICKÝCH MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 2020
V BEDMINTONE

 

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Usporiadateľ: Technická univerzita vo Zvolene

Termín: 20.10.2020 - utorok

Miesto: Zvolen, Masarykova 24, Ústav telesnej výchovy a športu

Prezentácia: 20.10.2020 od 8:00 do 8:30 hod.

Riaditeľ súťaže: Martin Kružliak, e-mail: kruzliak@tuzvo.sk, tel.: 0905 178 008

Vrchný rozhodca: Ing. Ján Jurčiak, tel.: 0903 692 437

Prihlášky: Záväzné prihlášky do všetkých disciplín je potrebné zaslať na adresu: kruzliak@tuzvo.sk najneskôr do 16.10.2020         

Súťažná komisia: riaditeľ súťaže, vrchný rozhodca

Podmienka účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť študenti (denní aj externí) všetkých troch foriem štúdia (bakalárske, magisterské, doktorandské), absolventi vysokoškolského štúdia – rok po ukončení VŠ štúdia 2019/2020, vek do 28 rokov, žiaci maturitného ročníka 2020/2021. Štartovať môžu aj zahraniční študenti študujúci na VŠ v SR a slovenskí študenti VŠ  študujúci v zahraničí.  Štartovať majú povolené športovci všetkých výkonnostných kategórií.

Strava: hradí organizátor

Ubytovanie: zabezpečí usporiadateľ na základe záväznej objednávky do 16.10.2020, tel.: 0905 178 008, e-mail: kruzliak@tuzvo.sk

Cestovné: hradí vysielajúca VŠ TJ (príp. TJ, univerzita( podľa pokynov SAUŠ prostredníctvom RR SAUŠ

Ceny: Víťaz získava titul Akademický majster SR 2020, 1.-3. medailu, diplom a vecné ceny podľa možností usporiadateľa

II. TECHNICKÉ USTANOVENIA

Disciplíny: DM, DŽ, ŠM, ŠŽ, MIX

Nasadzovanie: podľa aktuálnych rebríčkov

Herný systém: vyraďovací systém na jednu porážku

III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:              

Všetci nominovaní pretekári, tréneri a funkcionári sa zúčastňujú MSR 2020 na vlastné nebezpečenstvo a sú povinní riadiť sa pokynmi usporiadateľa. Usporiadateľ neručí za straty a poškodenia v rámci súťaže.

28. 9. 2020