február 2020
po ut st št pi so ne
         
3
24
 
             

Informácia o spracúvaní osobných údajovVážený pán/pani,

v súvislosti s prijatím Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktoré sa s účinnosťou 25. mája 2018 vzťahuje na spracúvanie Vašich osobných údajov, Vám nižšie poskytujeme zhrnutie základných informácií o spracúvaní a ochrane Vašich osobných údajov pri ich spracúvaní zo strany Slovenský zväz bedmintonu, ako prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov.

Aby sme mohli s Vami, ako dotknutou osobou  realizovať aktivity združenia Slovenského zväzu bedmintonu,  a riešiť podania dotknutých osôb potrebujeme Vaše osobné údaje resp. zákonných zástupcov. Bezpečnosť Vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre Slovenský zväz bedmintonu  prvoradé.  Tu sa dozviete, ako Vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.   Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Slovenský zväz bedmintonu (ďalej len SZBe), združenie (zväz), Slovenská 8334/19,  Prešov 080 01, IČO:30811546, reg. č.:VVS/1-900/90-2938 MV SR, webové sídlo: www.bedminton.sk, e-mail: sekretar@bedminton.sk, tel.č.: +421905 257 791 (ďalej len „prevádzkovateľ“),

2.   Účel a právny základ spracúvania Vašich osobných údajov

Mzdy a personalistika: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zákon,

Účtovné doklady: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zákon,

Správa registratúry a evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – zákon, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov, zákon č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente,

Vedenie zdrojovej evidencie  a činnosť SZBe: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – súhlas dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu.

Slobodný prístup k informáciám: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov - zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Zmluvné vzťahy: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zmluva.

Žiadosti dotknutých osôb: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  plnením zákonných povinností v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Vyhotovovanie fotografií  a videozáznamov zo športových podujatí a metodických videí  SZBe: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a v  súlade s § 13 ods. 1, písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov – súhlas,

Verejné obstarávanie: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34   Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákon Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,

Orgány SZBe: Spracúvanie osobných údajov je realizované v súlade s  čl. 6 ods. 1, písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34   Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 – zákon č. 83/1990 Zb. zákon o združovaní občanov.

Informačný systém športu: v súlade s čl. 28 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a § 34 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon“) za podmienok a v rozsahu dohodnutom v zmluve.

Osobné údaje získavame výhradne priamo od Vás pri uchádzaní sa o zamestnanie, v priebehu pracovného alebo obdobného pomeru, spracúvaní účtovných dokladov, zabezpečovaní evidencie, tvorby a ochrany registratúrnych záznamov a pri zápise fyzickej osoby do SZBe a pri činnosti súvisiacej s aktivitami uvedeného združenia. Vaša osobné údaje sú získavané v prípade vyhotovenie fotografií a videí  v rámci podujatí organizovaných  SZBe, pričom nevyužívame ani neuplatňujeme nové technológie (napr. rozpoznávanie tvári a pod.). Taktiež pri poštovej komunikácii  v papierovej a elektronickej podobe, v procese realizovaného verejného obstarávania, riešenia zmluvných vzťahov, slobodného prístupu k informáciám a žiadosti dotknutých osôb.

3.   Komu poskytujeme Vaše osobné údaje

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov využívame aj služby preverených a zmluvne zaviazaných externých obchodných partnerov, ktorí nám pomáhajú spracúvať a chrániť Vaše osobné údaje. Ide o tzv. sprostredkovateľov, ktorí pre naše potreby spracúvajú Vaše osobné údaje spravidla pri dodávaní služieb, ktoré sme si objednali na základe zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom v súlade v súlade s čl. 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR).

Príjemcami osobných údajov dotknutých osôb sú rôzne okruhy subjektov, ktorým poskytujeme Vaše osobné údaje najčastejšie v rámci plnenia našich zákonných povinností a/alebo ide o našich vlastných zamestnancov, s ktorými prichádzate ako dotknuté osoby do styku. Nižšie nájdete zoznam kategórií príjemcov osobných údajov:

-       súdy a orgány činné v trestnom konaní, exekútor,

-       sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne,

-       Finančná správa SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňový úrad,

-       doplnkové dôchodkové poisťovne a dôchodcovské správcovské spoločnosti,

-       orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru,

-       Ministerstvo školstva SR, orgány miestnej správy v školstve, orgán územnej samosprávy,

-       Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

-       štátne archívy s regionálnou územnou pôsobnosťou,

-       Štatistický úrad SR,

-       Úrad verejného zdravotníctva SR,

-       KR HaZZ, OR HaZZ,

-       Slovenská pošta,

-       dodávatelia cloudových služieb.

4.   Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Dokumentácia, ktorá nie je súčasťou registratúrnych záznamov je po splnení účelu spracúvania bezodkladne bezpečne zničená. Osobné údaje, ktoré sú súčasťou registratúrnych záznamov sú uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym plánom v archíve archíve združenia  Slovenského zväzu bedmintonu. Po uplynutí doby uloženia sú registratúrne záznamy v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov vyradené z evidencie a odoslané do archívu s regionálnou pôsobnosťou alebo bezpečne likvidované tak, aby nebolo možné zistiť ich obsah.

5.   Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii

Vaše osobné údaje nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

6.   Ste povinní poskytnúť Vaše osobné údaje?

  •  v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR nie ste povinný poskytnúť nám Vaše osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je založené na Vašej slobodnej vôle a dobrovoľnom konaní. Udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Neposkytnutie osobných údajov by nemalo mať žiadne negatívne a podstatné následky na Vašu osobu, ale môže sa znížiť komfort využívania niektorých služieb a Vaše informovanie o novinkách,
  •  v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov uzatvorenie alebo plnenie zmluvného vzťahu podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR a odmietnete nám poskytnúť Vaše osobné údaje, môže to znamenať nemožnosť uzatvorenia zmluvného vzťahu alebo prípadne jeho plnenia,
  •  v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov plnenie našej zákonnej povinnosti podľa článku 6 ods. 1 písm. c) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné. Ak nám odmietnete poskytnúť Vaše osobné údaje môže to viesť k vzniku škody, ktorej náhradu si môžeme voči Vám uplatňovať (napr. ak by nám v príčinnej súvislosti s nesplnením našej povinnosti bola uložená sankcia). V niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
  •  v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR poskytnutie Vašich osobných údajov je povinné; neposkytnutie osobných údajov môže mať za následok, že Vám nebude poskytnutá služba zabezpečovaná v rámci pôsobnosti orgánov územnej samosprávy alebo nebude môcť byť vydané rozhodnutie, o ktoré nás žiadate, príp. môže byť inak zmarené splnenie dôležitej úlohy vo verejnom záujme; v niektorých z týchto prípadov Vaše osobné údaje získavame z verejne dostupných registrov a databáz zákonným spôsobom,
  •  v prípade, ak je právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov prevaha našich oprávnených záujmov a využívame na spracúvanie Vašich osobných údajov právny základ podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR ste povinní toto spracúvanie strpieť, ale máte voči nemu právo podať námietku. Viac sa o tomto práve dozviete v osobitne zvýraznenej časti tohto dokumentu ako aj prostredníctvom doplnkových mechanizmov transparentnosti, ktoré môžeme používať pri našej prvej komunikácii a/alebo pri získavaní Vašich osobných údajov priamo od Vás.

7.   Práva dotknutej osoby

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte:

-       právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako používame Vaše osobné údaje a aké sú Vaše práva,

-       právo na prístup k Vašim osobným údajom a poskytnutie ďalších informácií súvisiacich s ich spracúvaním zo strany prevádzkovateľa,

-       právo na opravu nesprávnych a neúplných osobných údajov,

-       právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým ak

  •   už nie sú ďalej potrebné pre ďalšie spracúvanie,
  •   ste odvolali svoj súhlas na ich spracúvanie,
16. 8. 2019