december 2018
po ut st št pi so ne
         
3
24
25
26
27
28
29
30
31
           

Členská konferencia

  12. 4. 2018
Pozvánka na Členskú konferenciu Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 13.mája 2018 o 10:00 hod. v hoteli Lux, Námestie slobody 2, Banská Bystrica.

          Program:                                                  

1.       Otvorenie

2.       Schválenie programu

3.       Voľba mandátovej komisie

4.       Voľba návrhovej komisie

5.       Správa prezidenta SZBe

6.       Správa o hospodárení SZBe za rok 2017

7.       Správa Športovo-technickej komisie

8.       Správa Trénersko-metodickej komisie

9.       Správa Komisie rozhodcov

10.   Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

11.   Správa Revíznej komisie

12.   Schválenie Štatútov Výkonného výboru a Revíznej komisie

13.   Schválenie výšky členského príspevku

14.   Diskusia

15.   Schválenie uznesenia

              16.   Záver

 
Anton Siažik        
prezident SZBe


V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje.

Možní delegáti členskej konferencie SZBe s hlasovacím právom sa stávajú právoplatnými delegátmi len v prípade, že prejavia záujem o účasť na ČK tým, že sa zaregistrujú na sekretariáte SZBe najneskôr 48 hodín pred stanoveným začiatkom ČK. Registrácia delegáta sa zasiela mailom a musí obsahovať meno, priezvisko a registračné číslo delegáta v registri SZBe a tiež oddiel alebo záujmovú organizáciu, ktorú bude delegát zastupovať. V prílohe mailu musí byť oskenované písomné poverenie od oddielu alebo záujmovej organizácie, ktorú zastupuje, potvrdené pečiatkou a podpisom zodpovedného predstaviteľa klubu.

 

Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe.