november 2018
po ut st št pi so ne
     
19
   
             

Správy ŠTK s Rozpisom Extraligy

  27. 2. 2018


Bedmintonová extraliga zmiešaných družstiev dospelých

súťažný ročník 2018

Správy č.1

 

Rozpis súťaže

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2018 a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných družstiev na sezónu 2018 majú nasledovné družstvá: Lokomotíva Košice, Lokomotíva Košice B, Spoje Bratislava,  AS Trenčín, KPŠ Košice, CEVA Trenčín, Sokol Ilava a AŠK Fénix Bratislava. So súhlasom ŠTK bude družstvo Lokomotíva Košice štartovať pod reklamným názvom Betpres Košice a družstvo Lokomotíva Košice B bude štartovať pod názvom Lokomotíva Košice. So súhlasom ŠTK bude družstvo KPŠ Košice štartovať pod reklamným názvom Merkury Broker Košice.

3. Povinnosti účastníkov Extraligy:

  • elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 21.1.2018
  • prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 €
  • B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo
Súpisky pre Extraligu je nutné elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 15.3.2018

4. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa skladá z dvoch častí. V základnej časti sa v 3 kolách podľa rozlosovania stretne každé družstvo s každým. Po odohraní základnej časti prvých šesť družstiev vytvorí finálovú skupinu play off a družstvá na 7. a 8. mieste odohrajú zápas o záchranu.

Vo finálovej skupine play off sa odohrajú najskôr štvrťfinálové stretnutia družstiev 3-6 a 4-5 podľa umiestnenia v základnej časti. Porazení štvrťfinalisti odohrajú ešte v sobotu stretnutie o 5. miesto.

V prvom semifinále sa stretne víťaz základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol horší po základnej časti a druhý po základnej časti s víťazom štvrťfinálového stretnutia, ktorý bol lepší po základnej časti.

V nedeľu sa odohrá finále a zápas o 3. miesto

Pri týchto stretnutiach play off platí pravidlo, že v prípade remízy o víťazovi nerozhoduje skóre setov ale víťazom sa stáva družstvo, ktoré bolo lepšie umiestnené v tabuľke základnej časti. Toto platí aj pre stretnutie o 7.miesto.

Na stretnutia play off môžu nastúpiť len tí hosťujúci hráči, ktorí nastúpili aspoň v dvoch kolách základnej časti.

6. Rozpis a termíny stretnutí Extraligy:

Družstvá boli združené do dvojíc a boli im priradené nasledovné písmená:

A1-         Spoje Bratislava                                 A2-         Fénix Bratislava

B1-         AS Trenčín                                         B2-         CEVA Trenčín

C1-         Betpres Košice                                   C2-         Lokomotíva Košice

D1-         Merkury Broker Košice                       D2-         Sokol Ilava

 

1. kolo (24.3.2018):                                               

                Spoje Bratislava                                  Betpres Košice

                A1 – A2 B1 – B2                                   C1 – C2 D1 – D2

                A1 – B2 A2 – B1                                   C1 – D2 C2 – D1

                A1 – B1 A2 – B2                                   C1 – D1 C2 – D2

2. kolo (5.5.2018):

                Sokol Ilava                                          Lokomotíva Košice

                D1 – A2 D2 – A1                                 C1 – B2                C2 – B1

                D1 – A1 D2 – A2                                 C1 – B1                C2 – B2

3. kolo: (20.10.2018)         

                A1 – C2 A2 – C1                                 B1 – D2                B2 – D1

                A1 – C1 A2 – C2                                 B1 – D1                B2 – D2

4. kolo: (24.-25.11.2018)

                sobota:

                stretnutie o záchranu: (o mieste konania rozhodne ŠTK po 3. kole)

                7. družstvo po základnej časti – 8. družstvo po základnej časti

               

                sobota - stretnutia play-off

                A -          3. družstvo po základnej časti – 6. družstvo po základnej časti

                B -          4. družstvo po základnej časti – 5. družstvo po základnej časti 

 

                stretnutie o 5. miesto

                porazení A – porazení B

 

                semifinále:

                C-           1. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (horší v tabuľke po základnej časti)

                D -          2. družstvo po základnej časti – víťaz štvrťfinále (lepší v tabuľke po základnej časti)

 

                nedeľa - finále

                víťaz C – víťaz D

 

                stretnutie o 3. miesto

                porazení C – porazení D

               

Oficiálne začiatky stretnutí sú  v základnej časti o 9.00 - 12.00 - 15.00 hod. O začiatkoch stretnutí o záchranu a play off bude riadiaci súťaže informovať vedúcich družstiev v priebehu súťažného ročníka. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatkov stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať predsedu ŠTK.

7. Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaj 4. kola získava družstvo, ktoré skončí na 1. mieste po základnej časti.

8. Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhodcov pre všetky termíny Extraligy určuje Komisia rozhodcov, ktorá  je oprávnená návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny Komisia rozhodcov zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnená zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je KR povinná zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.

9. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 70 € za celodennú akciu (nad 6 hodín) alebo 35 € za poldennú akciu (do 6 hodín).

10. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na play off Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať.

11. Súťaž sa hrá s košíkmi YONEX AS50, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa niektoré družstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov prepadáva v prospech SZBe.

12. Za každý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý družstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča bude potrestané pokutou vo výške 17 € bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípade, že sa družstvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350 €.

13. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale s minimálnou výškou 6 m, ktorá má aspoň 4 regulárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20 € za číselníky a 20 € za teplotu v telocvični.

14. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy.

15. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný používať ligový SW a po skončení súťaže vytlačiť zápisy o stretnutí, dať ich podpísať vedúcim družstiev a zaslať ich riadiacemu súťaže. Zároveň  najneskôr do 18:00 hodiny je povinný nahlásiť výsledky stretnutí telefonicky alebo mailovo na sekretariát SZBe: stk@bedminton.sk

16. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v tričkách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo výške 17 €. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spoločnej farby celého družstva.

17. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzájomných zápasov a nie celkové skóre.

18. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov.

19. Posledné družstvo Extraligy vypadáva do príslušnej II. ligy.

VKontakty na vedúcich družstiev:

 

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

Betpres

Košice

Ladislav Tomčko

0917

840 864

lacotomcko@centrum.sk

Spoje

Bratislava

Marian Šulko

0905

518 297

marossulko@hotmail.com

Lokomotíva Košice

Martin Kožár

0949

824 156

martin.kozar22@gmail.com

Sokol

Ilava

Marian Horák

0905

644 227

ilsportbar@gmail.com

Merkury

Broker Košice

Jaroslav Kozák

0903

619 167

kps@badmintonspot.sk

CEVA

Trenčín

Peter Hrnčár

0905

643 214

hrncar@hsfitting.sk

AS

Trenčín

Michal Matejka

0903

645 790

michal.matejka9@gmail.com

AŠK Fénix Bratislava

Marian Ivan

0905

524 248

marian.r.ivan@gmail.com

  

26.2.2018

za ŠTK SZBe

Richard Bálint

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Správy ŠTK s Rozpisom Extraligy