november 2020
po ut st št pi so ne
           
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
           

Súťažný poriadok 2020Súťažný poriadok
(platný od 13.1.2020)

 

I. Základné ustanovenia

1. Výkonný výbor Slovenského zväzu bedmintonu (ďalej VV SZBe) vydáva k riadeniu súťaží nasledujúce dokumenty:

a) pravidlá bedmintonu

b) súťažný poriadok

c) registračný poriadok

d) prestupový poriadok

e) klasifikačný poriadok

f)  rozhodcovský poriadok

Tieto dokumenty súhrnne označované ako Športovo-technické dokumenty bedmintonu (ŠTDB) majú dlhodobý charakter.

2. Súčasťou ŠTDB je aj tento súťažný poriadok, podľa ktorého sa organizujú, riadia a hrajú všetky súťaže v bedmintone na území Slovenska, organizované Slovenským zväzom bedmintonu (ďalej SZBe) s výnimkou medzinárodných súťaží, ktoré sa riadia vlastnými predpismi.

3. Ustanovenia tohto súťažného poriadku sú platné a záväzné pre všetkých členov SZBe, funkcionárov a jednotlivé orgány SZBe. Musia byť uplatňované tak, aby bola zabezpečená regulárnosť, funkčnosť a plynulosť všetkých súťaží.

4. Všetci účastníci súťaží a funkcionári, ktorí sa výkonom svojej funkcie podieľajú na organizovaní a priebehu súťaží, sú povinní jednať v súlade so zásadami čestného športového súťaženia.

5. Výklad a vysvetlivky k tomuto súťažnému poriadku môže vydávať iba Športovo-technická komisia SZBe (ďalej ŠTK). Akékoľvek zmeny alebo doplnky tohto súťažného poriadku môže vydávať iba VV SZBe.

 

II. Organizačné predpisy

Plánovanie súťaží

6. ŠTK zostavuje každoročne kalendárny plán súťaží, ktorý obsahuje termíny a miesta konania všetkých oficiálnych súťaží na území SR. Oficiálna súťažná sezóna je zhodná s kalendárnym rokom.

7. Usporiadanie každej oficiálnej súťaže musí byť vopred schválené ŠTK.

8. ŠTK schvaľuje usporiadanie jednotlivých akcií ich zaradením do termínového kalendára súťaží. Podkladom pre zaradenie akcie do kalendára je písomná žiadosť na usporiadanie zaslaná ŠTK. Žiadosť musí byť zaslaná do určeného termínu a musí obsahovať náležitosti, ktoré predtým ŠTK zverejnila vo výzve.

9. Kalendárny plán súťaží uzatvára ŠTK pred zahájením súťaží a to vždy najneskôr do 31.12. pre prvú časť sezóny (1.1.-31.7.) a do 31.7. pre druhú časť sezóny (1.8.-31.12.).

10. Termíny uvedené v schválenom kalendárnom pláne sú záväzné. O prípadných zmenách rozhoduje ŠTK.

11. Zaradením súťažnej akcie do termínového kalendára vzniká pre usporiadateľa povinnosť uskutočniť akciu v stanovenom termíne. Ak ju neusporiada, je povinný (okrem prípadov neprekonateľných prekážok) zaplatiť poriadkovú pokutu, výšku ktorej určí ŠTK. V prípade, že organizátor nie je schopný z mimoriadnych dôvodov turnaj usporiadať, je povinný túto skutočnosť ohlásiť čo najskôr ŠTK a v prípade, že už boli vydané propozície, tak aj všetkým klubom s právom štartu na akcii.

12. Nerešpektovanie termínového kalendára môže ŠTK potrestať napomenutím alebo pokutou.

 

Riadenie súťaží

13. Súťaže v bedmintone sa delia na súťaže družstiev a súťaže jednotlivcov. Z hľadiska územného sa súťaže delia na celoštátne, oblastné, okresné a prípadne miestne. Okrem toho sú súťaže rozdelené podľa vekových kategórií.

14. Každú súťaž organizačne riadi ŠTK, prípadne člen ŠTK poverený riadením súťaže. ŠTK vydáva pred začiatkom sezóny všeobecný Rozpis súťaží na nasledujúcu sezónu, ktorý upresňuje po športovo-technickej stránke organizáciu a riadenie súťaží v rámci platných ŠTDB a ktorý je záväzný pre všetkých účastníkov súťaží.

15. Povinnosťou člena ŠTK povereného riadením súťaže (ďalej riadiaceho súťaže) je:

 • vydať včas upresnenie rozpisu príslušnej súťaže (ak je to potrebné) - minimálne mesiac pred začiatkom súťaže
 • v prípade súťaže družstiev vydať včas vyžrebovanie súťaže (minimálne mesiac pred jej začiatkom)
 • určovať vrchného rozhodcu každej akcie, ak to už nie je určené v rozpise súťaže
 • kontrolovať dodržiavanie ŠTDB, rozpisu súťaže a stanovených termínov
 • v prípade zložitejších problémov (protesty, kontumácie) predkladať tieto na rozhodnutie celej ŠTK
 • vydávať správy zaisťujúce informovanosť účastníkov a ŠTK o stave súťaží

16. Pri porušení ŠTDB alebo Rozpisov súťaží alebo pri nerešpektovaní rozhodnutia ŠTK je ŠTK oprávnená na základe vlastného rozhodnutia uložiť jednotlivcovi alebo klubu trest.

17. ŠTK SZBe môže udeľovať nasledovné tresty:

 • napomenutie
 • vylúčenie zo súťaže
 • peňažná pokuta v maximálnej výške 200 eur pre jednotlivca a 1000 eur pre klub
 • zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximálnej dĺžke jeden rok pre jednotlivca aj klub
 • podmienečné zastavenie činnosti (štartu v niektorých alebo všetkých súťažiach) v maximálnej dĺžke jeden rok pre jednotlivca aj klub.

18. Voči rozhodnutiu ŠTK o uložení trestu je možné odvolať sa k VV SZBe podľa článku 114.

 

III. Spoločné ustanovenia k súťažiam družstiev a jednotlivcov

19. Označenie "hráč" sa v ŠTDB vzťahuje rovnako na mužov, ženy, dorastencov, dorastenky, žiakov a žiačky.

Klubom alebo oddielom (ďalej iba klub) sa rozumie spoločenstvo členov SZBe organizované samostatne s právnou subjektivitou, alebo pri telovýchovnej jednote či inom právnom subjekte.

Stretnutím sa rozumie stretnutie medzi dvoma družstvami, zápasom potom zápas dvoch (resp. štyroch) hráčov v určitej disciplíne.

20. Predpísané podmienky pre telocvične, v ktorých sa konajú súťaže riadené SZBe:

 • podlaha nesmie byť klzká
 • do výšky 6 m nad podlahou nesmú byť žiadne prekážky
 • postranné čiary musia byť minimálne 30 cm od stien alebo čiar susedného ihriska, za zadný- mi čiarami musí byť voľný priestor najmenej 130 cm (nesmie byť nad ním žiadna prekážka zasiahnuteľná raketou)
 • čiary musia byť vyznačené dostatočne výrazne (aby bola zo zadnej čiary kurtu viditeľná protiľahlá zadná čiara)
 • miesto na sedenie pre hlavného rozhodcu (sedadlo) musí byť vo výške minimálne 120 cm nad podlahou
 • teplota v telocvični musí byť minimálne 15° C
 • ak je ihrisko umiestnené proti oknám alebo svetlej stene, je potrebné vykonať úmerné zatienenie, aby bol košík pri hre viditeľný
 • ihriská na ktorých sa hrá, musia byť vybavené ukazovateľmi skóre
 • telocvičňa musí byť primerane osvetlená

O spôsobilosti telocviční a výnimkách od stanovených podmienok rozhoduje ŠTK. V prípade, že telocvičňa nespĺňa predpísané minimálne podmienky a klub nemá schválenú výnimku pre súťaž, ktorá sa v telocvični uskutočnila, môže ŠTK udeliť klubu pokutu do výšky 100 eur.

21. Vekové kategórie:

 • najmladší žiaci (U11)                         6 - 10 rokov
 • mladší žiaci (U13)                              11 - 12 rokov
 • starší žiaci (U15)                                13 - 14 rokov
 • mladší dorast (U17)                          15 - 16 rokov
 • starší dorast (U19)                            17 - 18 rokov
 • dospelí                                               od 19 rokov
 • veteráni a veteránky                         
 • nad 35 rokov                                      36 - 40 rokov
 • nad 40 rokov                                      41 - 45 rokov
 • nad 45 rokov                                      46 - 50 rokov
 • nad 50 rokov                                      51 - 55 rokov
 • nad 55 rokov                                      56 - 60 rokov
 • nad 60 rokov                                      61 - 65 rokov
 • nad 65 rokov                                      66 – 70 rokov
 • nad 70 rokov                                      71 rokov a viac

22. Hráč patrí do príslušnej vekovej kategórie v danom kalendárnom roku, ak dosiahne v danom roku vek uvedený v článku 21.

23. Každý hráč kategórie U11 až U19 smie štartovať vo svojej a tiež aj v najbližšej vyššej vekovej kategórii.

Každý hráč, ktorý je držiteľom I.VT v niektorej z vekových kategórii U11 až U17, smie štartovať vo vekovej kategórii, ktorá je o dva stupne vyššie od tejto.

Každý hráč kategórie U17 smie štartovať v kategórii dospelých.

Všetci hráči veteránskych kategórií smú štartovať v kategórii dospelých. Všetci hráči starších veteránskych kategórií smú štartovať v mladších veteránskych kategóriách.

24. Hráč môže štartovať v súťaži iba za klub, ktorého je členom, alebo za klub, do ktorého mu bolo povolené hosťovanie. Oprávnenosť štartu preukazuje platným elektronickým registračným preuka-zom, bez ktorého nie je oprávnený v súťažiach štartovať.

Elektronický registračný preukaz je neplatný, ak:

 • nemá správne vyplnené všetky rubriky: meno, priezvisko, dátum narodenia, registračné číslo, klub
 • neobsahuje fotografiu hráča
 • nie je vystavený na internetovej stránke SZBe

25. Hráč má v súťažiach tieto základné povinnosti:

a) chovať sa disciplinovane a dodržiavať všetky ustanovenia tohto súťažného poriadku a ostatných platných ŠTDB

b) od ukončenia rozohrania, t.j. od začiatku zápasu je hráč povinný nastúpiť v primeranom športovom oblečení (tričko + krátke nohavice resp. sukňa) ľubovoľnej kombinácie farieb, pričom odev niže pása smie siahať maximálne po kolená. Pokiaľ teplota v hale nedosahuje 20° C, hráč smie hrať v teplákovej súprave. Výnimky povoľuje na požiadanie vrchný rozhodca súťaže.

c) uposlúchnuť všetky športovo-technické a organizačné pokyny funkcionárov súťaže a na vyzvanie sa podrobiť antidopingovej skúške

d) prevziať rozhodovanie zápasov na základe rozhodnutia vrchného rozhodcu

e) dokončiť (pokiaľ tomu preukázateľne nebráni zdravotný stav alebo existenčné dôvody) súťaž, v ktorej štartuje

26. Hráč má v súťažiach tieto základné práva:

a) nárok na prestávku 20 minút po skončení zápasu vo dvojhre a 10 minút po skončení párovej disciplíny

b) nárok na 10 minút prestávky po ukončení rozhodovania

c) pred zahájením zápasu má nárok na 3 minúty na rozohranie (tento čas sa počíta od okamihu vyhlásenia zápasu a skracuje sa o čas, o ktorý sa hráč omešká)

d) požiadať po dohraní výmeny a po predchádzajúcom zdvihnutí ruky hlavného rozhodcu o vysvetlenie jeho rozhodnutia.

Ak sa domnieva, že sa jedná o nesprávne rozhodnutie z neznalosti alebo chybného výkladu pravidiel, má právo požiadať o rozhodnutie vrchného rozhodcu s odvolaním sa na dokladovateľné presné znenie pravidiel.

27. Hráči, rozhodcovia a funkcionári sa zúčastňujú na súťažiach SZBe na vlastné riziko a zodpovedajú sami za svoj zdravotný stav. SZBe ani organizátor súťaže nezodpovedajú za úrazy a zmeny zdravotného stavu účastníkov súťaží SZBe.

28. Organizátor ľubovoľnej súťaže SZBe je povinný počas súťaže zabezpečiť možnosť telefonického privolania lekárskej záchrannej služby v prípade potreby.

29. Vrchný rozhodca delegovaný alebo schválený riadiacim súťaže:

a) v súťažiach družstiev hraných podľa čl. 34 až 87 tohto súťažného poriadku nasadzuje jednotlivých rozhodcov na zápasy, alebo ich riadi sám

b) v súťažiach jednotlivcov zodpovedá za to, že budú odohrané všetky vypísané disciplíny, riadi alebo vykonáva losovanie

c) rozhoduje s konečnou platnosťou o všetkých rozporoch vo výklade ŠTDB a rozpisu súťaže

d) v súťažiach jednotlivcov určuje rozhodcov pre jednotlivé zápasy

e) prijíma námietky voči chybnému rozhodovaniu jednotlivých rozhodcov. Ak sa dopúšťa hlavný rozhodca pri riadení zápasu chýb vyplývajúcich z neznalosti pravidiel a vrchný rozhodca považuje námietky za oprávnené, môže previesť výmenu hlavného rozhodcu.

f) dbá na dodržiavanie ŠTDB a rozpisu súťaže

30. Košíky na jednotlivé zápasy musia zodpovedať technickým vlastnostiam, ktoré sú uvedené v pravidlách bedmintonu.

Poradie prednosti použitia košíkov určí v rozpise súťaží pre dané súťažné obdobie ŠTK.

Na zabezpečenie plynulosti zápasu je potrebné pred jeho zahájením vyskúšať letové vlastnosti aspoň dvoch košíkov, ktoré dajú hráči k dispozícii hlavnému rozhodcovi rovnakým dielom. V priebehu setu určuje spôsobilosť košíkov hlavný rozhodca na základe požiadania ktoréhokoľvek z hráčov. Zápas musí byť dohraný v každom prípade pri rešpektovaní poradia košíkov, pričom po zahájení stretnutia sa už nesmie do hry nasadiť košík s vyšším poradím.

31. Ak to rozpis súťaže nestanoví inak, hrajú sa všetky zápasy na dva víťazné sety.

32. V prípade prerušenia zápasu z akýchkoľvek príčin sa pokračuje v hre ihneď bez rozohrania, pokiaľ prerušenie nepresiahne 10 minút (potom majú hráči právo na 3 minúty rozohrania).

33. Zápas sa skrečuje v prospech súpera v prípade, že hráč:

a) nenastúpi k hre do 5 minút od vyzvania vrchným rozhodcom k hre

b) ak odmietne hrať košíkmi zodpovedajúcimi rozpisu súťaže, alebo sám nemá takéto košíky

c) nepokračuje v zápase napriek výzvam hlavného rozhodcu

d) napriek upozorneniu sa chová hrubo a nešportovo, alebo odmieta splniť ustanovenia čl. 25, resp. príslušných ustanovení pravidiel bedmintonu

 

IV. Ustanovenia pre súťaže miešaných družstiev

34. Majstrovské súťaže miešaných družstiev sa konajú v nasledovnej štruktúre:

a) celoštátne

 • Extraliga = Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev dospelých
 • kvalifikácia o postup do Extraligy
 • Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev dorastu
 • Majstrovstvá Slovenska miešaných družstiev žiactva

b) oblastné

 • II., III. a IV. liga miešaných družstiev dospelých (oblasť Západ a Východ)
 • Oblastné majstrovstvá družstiev dorastu
 • Oblastné majstrovstvá družstiev žiactva

c) krajské (VÚC)

 • Krajské majstrovstvá družstiev dorastu
 • Krajské majstrovstvá družstiev žiactva

35. Systém súťaží družstiev možno voliť z nasledovných možností:

a) majstrovský systém (každý s každým) dvojkolovo v termínoch a miestach podľa vylosovania, resp. varianty tohto systému

b) skupinový systém (pri 8 a viacerých účastníkov v súťaži)

c) jednorazový systém - sústredenie družstiev na jednom mieste s možnosťou uplatnenia systémov a) alebo b)

U majstrovských súťaží je ich systém určený rozpisom na príslušné súťažné obdobie.

 

Družstvo a súpiska družstva

36. V súťažiach smú štartovať iba klubové družstvá, t.j. družstvá zložené z hráčov jedného klubu (alebo zaň majú povolené hosťovanie). Družstvom sa rozumie kolektív hráčov, ktorý je evidovaný a súťaží ako samostatný celok, v súťaži nastupuje na súpisku a má svojho vedúceho zodpovedajúceho za jeho vystupovanie.

37. Súpiska družstva musí byť schválená riadiacim súťaže. Ak do začiatku stretnutia neprebehlo schválenie súpisky riadiacim súťaže, družstvo nemôže nastúpiť na stretnutie.

38. Vedúci družstva jedná jeho menom a v stretnutí tiež za všetkých jeho hráčov. Pri jednaní má právo poradiť sa s družstvom. Vedúci musí mať viac ako 18 rokov a môže byť súčasne hráčom družstva. Vedúci družstva zodpovedá za to, že všetci jeho hráči poznajú pravidlá bedmintonu, súťažný poriadok a podmienky rozpisu súťaže.

39. Družstvá štartujú v súťažiach na súpisku vyhotovenú na predpísanom tlačive. Za družstvo smie štartovať iba hráč uvedený na tejto súpiske. Hráč môže byť uvedený v jednej vekovej kategórii iba na súpiske jedného družstva (s výnimkou článkov 42 a 48).


Kompletný Súťažný poriadok 2020 nájdete v prílohe.

Súbory na stiahnutie:
  Súťažný poriadok 2020
7. 1. 2019