január 2018
po ut st št pi so ne
1
2
3
4
5
8
15
22
29
       
             

Štatút VV

  23. 7. 2014


Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT VÝKONNÉHO VÝBORU SZBE


Článok I.

Základné ustanovenia

1. Výkonný výbor (VV) Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe) je v období medzi členskými konferenciami (ČK) najvyšším orgánom SZBe, ktorý riadi celú jeho činnosť.

2. Členmi VV SZBe sú prezident zväzu a ďalších maximálne 6 členov. Všetkých volí členská konferencia na obdobie štyroch rokov.

3. Člena Výkonného výboru môže odvolať jedine členská konferencia, a to aj pred skončením volebného obdobia.

4. V prípade odstúpenia alebo úmrtia niektorého člena Výkonného výboru môže namiesto neho Výkonný výbor kooptovať ďalšieho člena, ak s kooptáciou súhlasia aspoň 4 členovia VV. Ak počet členov VV klesne pod 4, treba zvolať mimoriadnu členskú konferenciu a usporiadať nové voľby. Kooptáciu nového člena Výkonného výboru musí schváliť najbližšia členská konferencia. 

Článok II.

Zásady činnosti

1. Výkonný výbor riadi činnosť SZBe po všetkých stránkach a je oprávnený prijať rozhodnutie vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa činnosti SZBe. Pritom je povinný riadiť sa uzneseniami členskej konferencie.

2. Výkonný výbor určuje konkrétnu náplň práce a zodpovednosť svojich členov za jednotlivé úseky činnosti bedmintonového hnutia. Pri svojej činnosti sa riadi štatútom, ktorého znenie schvaľuje členská konferencia.

3. Výkonný výbor sa zodpovedá za svoju činnosť členskej konferencii.

4. Výkonný výbor určuje na zabezpečenie činnosti SZBe jednotlivé komisie, ktorých predseda je členom Výkonného výboru. Každá komisia sa pri svojej činnosti riadi svojím štatútom, ktorého znenie schvaľuje Výkonný výbor.

5. Keď VV SZBe dospeje k rozhodnutiu, že je to potrebné, môže odvolať člena ľubovoľnej komisie vrátane jej predsedu a schváliť namiesto neho iného.

6. Články II.4 a II.5 sa netýkajú Revíznej komisie (RK) SZBe.

7. VV SZBe volí na začiatku volebného obdobia zo svojho stredu viceprezidenta SZBe.

8. Keď VV SZBe dospeje k rozhodnutiu, že je to potrebné, môže viceprezidenta z funkcie odvolať.

9. V prípade odstúpenia, odvolania alebo úmrtia viceprezidenta môže VV namiesto neho zvoliť zo svojho stredu iného.

10. Činnosť VV podlieha kontrole Revíznou komisiou. VV je povinný predložiť RK kópie všetkých dokumentov súvisiacich s činnosťou SZBe, o ktoré RK požiada. V prípade, že RK predloží VV svoje zistenia o chybách v činnosti SZBe, napr. neplnenie uznesení, prijatie uznesenia v rozpore so Stanovami, štatútmi alebo rozhodnutím ČK, chyby v účtovaní, nedodržiavanie ŠTDB a rozpisu súťaží a iné, je VV povinný zabezpečiť bez odkladov odstránenie týchto chýb. 

Článok III.

Zásady rozhodovania

1. Činnosť VV riadi a kontroluje prezident zväzu, ktorý je štatutárnym zástupcom SZBe. Prezident je povinný riadiť sa uzneseniami VV a ČK.

2. VV sa schádza na zasadnutiach, ktoré zvoláva prezident, alebo generálny sekretár na pokyn prezidenta. Zasadnutia VV vedie prezident. V prípade jeho neprítomnosti zasadnutie VV vedie viceprezident prípadne generálny sekretár.

3. Na zasadnutiach VV SZBe majú právo zúčastňovať sa aj členovia RK bez hlasovacieho práva. Ďalšie osoby sa môžu zúčastniť na zasadnutí VV len ak ich účasť VV schváli.

4. VV je uznášaniaschopný, ak je na zasadnutí nadpolovičná väčšina jeho členov. Uznesenie VV je platné, ak je za jeho prijatie viac prítomných členov ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

5. Na podnet prezidenta zväzu môže VV prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí a to na základe hlasovania písomného (aj elektronickou poštou) alebo ústneho (telefonického) hlasovania. Výzvu na hlasovanie môže uskutočniť aj generálny sekretár na pokyn prezidenta. Súčasťou výzvy na hlasovanie musí byť aj termín, do ktorého je možné o návrhu hlasovať. Uznesenie je platné, ak sa do termínu ukončenia hlasovania k návrhu vyjadrí nadpolovičná väčšina členov VV a za jeho prijatie je viac členov VV ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas prezidenta.

6. V prípade rozhodovania o personálnych otázkach – pri schvaľovaní a odvolávaní funkcionárov SZBe v rámci kompetencií VV: viceprezident, generálny sekretár, predseda komisie (s výnimkou RK), člen komisie (s výnimkou RK), reprezentačný tréner, je uznesenie VV platné len ak sú za jeho prijatie najmenej 4 členovia.

7. Všetky uznesenia VV musia byť uvedené v zápisniciach, ktoré pripravuje generálny sekretár spolu s prezidentom a rozosiela ich všetkým členom VV a predsedovi RK. Uznesenia VV sú záväzné pre všetkých členov SZBe.

8. Rozhodnutie VV môže zmeniť svojim uznesením ČK.

9. V prípade odstúpenia alebo úmrtia prezidenta pred skončením funkčného obdobia preberá všetky jeho kompetencie viceprezident. Nového prezidenta volí najbližšia členská konferencia.

10. V prípade dlhšej neprítomnosti alebo choroby prezidenta, ktorá mu bráni vykonávať jeho funkciu, môže prezident poveriť svojim zastupovaním na určité časové obdobie viceprezidenta. 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút VV nadobudol platnosť po schválení členskou konferenciou dňa 8.5.2011.

Súbory na stiahnutie:

  Štatút VV