Štatút TMK

  24. 7. 2014


Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT TRÉNERSKO-METODICKEJ KOMISIE SZBE

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Trénersko-metodická komisia (TMK) je orgánom Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe), ktorý za svoju činnosť zodpovedá Výkonnému výboru SZBe (VV SZBe).

2. TMK má maximálne šesť členov a je riadená predsedom komisie, ktorý je členom VV SZBe. Zloženie komisie schvaľuje VV SZBe na návrh predsedu TMK na začiatku funkčného obdobia.

3. V priebehu funkčného obdobia môže VV SZBe jednotlivých členov komisie dopĺňať a vymeniť. 

Článok II.

Zásady činnosti

1. TMK schvaľuje a vydáva metodické materiály pre potreby SZBe.

2. TMK zodpovedá za vzdelávanie trénerov.

3. TMK navrhuje VV SZBe na schválenie spravidla dvakrát ročne širšiu reprezentáciu SR (alebo jej zmeny). Iba títo reprezentanti môžu reprezentovať SR na oficiálnych podujatiach.

4. TMK schvaľuje plán výjazdov a činností reprezentačných družstiev a ich rozpočet, ktorý predkladá k schváleniu VV SZBe.

5. TMK navrhuje VV SZBe na schválenie reprezentačných trénerov jednotlivých kategórií (môže to byť aj ten istý), zodpovedných za prípravu, nominácie a výjazdy na akcie príslušnej kategórie.

6. Reprezentačný tréner schválený VV SZBe určuje nomináciu hráčov na odsúhlasené akcie tejto kategórie s výnimkou MS a ME.

7. Reprezentačný tréner navrhuje nomináciu na ME a MS, ktorú schvaľuje VV SZBe.

8. Reprezentačný tréner zodpovedá za prípravu a priebeh akcie. V spolupráci s vedúcim akcie je povinný odovzdať na zverejnenie kompletné výsledky slovenských hráčov a krátku správu o priebehu akcie. V prípade súťaže družstiev je povinný odovzdať do archívu SZBe zápisy zo všetkých stretnutí nášho družstva.

9. Predseda TMK pravidelne informuje VV SZBe o činnosti komisie a reprezentačných družstiev. 

Článok III.

Zásady rozhodovania

1. Menom TMK je oprávnený jednať predseda TMK. Členom komisie prislúcha toto oprávnenie, len keď sú tým poverení.

2. TMK sa schádza na schôdzach na podnet predsedu TMK. TMK je uznášaniaschopná, ak sa na nej zíde nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie TMK je platné, ak je za jeho prijatie viac prítomných členov ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

3. Na podnet predsedu TMK môže TMK prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí a to na základe písomného alebo ústneho resp. telefonického hlasovania. V takom prípade je uznesenie platné, ak je za jeho prijatie viac členov komisie ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti rozhoduje hlas predsedu.

4. Rozhodnutie TMK alebo jej členov môže zmeniť svojím uznesením VV SZBe. 

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

1. Tento Štatút RK nadobudol platnosť po schválení VV SZBe dňa 29.7.2006.

Súbory na stiahnutie:

  Štatút TMK