október 2017
po ut st št pi so ne
           
2
3
4
         

Štatút ŠTK

  23. 7. 2014


Slovenský zväz bedmintonu (SZBe)

ŠTATÚT ŠPORTOVOTECHNICKEJ KOMISIE SZBE

Článok I.

Základné ustanovenia

 1. Športovotechnická komisia (ŠTK) je orgánom Slovenského zväzu bedmintonu (SZBe), ktorý za svoju činnosť zodpovedá Výkonnému výboru SZBe (VV SZBe). ŠTK SZBe je vrchným riadiacim orgánom pre všetky oficiálne domáce súťaže.

 2. ŠTK má maximálne šesť členov (spravidla troch z oblasti SR Západ a troch z oblasti SR Východ) a je riadená predsedom komisie, ktorý je členom VV SZBe. Zloženie komisie schvaľuje VV SZBe na návrh predsedu ŠTK na začiatku funkčného obdobia.

 3. V priebehu funkčného obdobia môže VV SZBe jednotlivých členov komisie dopĺňať a vymeniť.

Článok II.

Zásady činnosti

 4. ŠTK zodpovedá za plánovanie, kontrolu priebehu, vyhodnocovanie a publikovanie výsledkov všetkých oficiálnych domácich súťaží.

 5. ŠTK každoročne pred sezónou poveruje svojich členov zodpovednosťou za vykonávanie jednotlivých činností v rámci ŠTK a riadením jednotlivých súťaží.

 6. ŠTK každoročne pred sezónou vydáva rozpisy súťaží na novú sezónu, v ktorých upresňuje pravidlá súťaží uvedené v ŠTDB. K týmto spoločným rozpisom súťaží môžu riadiaci jednotlivých súťaží vydávať doplňujúce rozpisy súťaží, ktoré riadia.

 7. Riadiaci súťaží dozerajú na priebeh súťaží podľa ŠTDB a rozpisov súťaží, upravujú výsledky v prípade jednoznačného porušenia pravidiel, vydávajú priebežné a konečné výsledky. O problematických prípadoch         a o protestoch nie je riadiaci súťaže oprávnený rozhodnúť sám, ale rozhoduje o nich celá ŠTK.

 8. ŠTK každoročne pred sezónou vydáva termínový kalendár súťaží a rozlosovanie súťaží družstiev.

 9. Po uzavretí termínového kalendára je predseda ŠTK oprávnený rozhodnúť    o jeho zmene v prípade potreby v bezproblémových prípadoch, v zložitejších prípadoch musí požiadať o vyjadrenie členov komisie.

10. ŠTK dohliada na včasné vydanie všetkých výsledkov oficiálnych domácich súťaží podľa termínového kalendára. Je oprávnená uložiť pokutu organizátorom podľa platných predpisov za chybné, neskoro dodané prípadne vôbec nedodané výsledky.

11. ŠTK kontroluje úplnosť a formálnu a vecnú správnosť všetkých výsledkov pred ich vydaním v Spravodaji. V prípade ich neúplnosti alebo chybnosti ich opraví alebo vráti na prepracovanie.

12. ŠTK spolupracuje s Komisiou rozhodcov pri zabezpečovaní rozhodovania súťaží.

13. ŠTK zodpovedá za rozhodovanie o prestupoch a hosťovaniach podľa Prestupového poriadku.

14. Poverený člen ŠTK je oprávnený rozhodovať o prestupoch a hosťovaniach    v bezproblémových prípadoch, o zložitejších prípadoch musí rozhodovať celá ŠTK.

15. ŠTK zodpovedá za udeľovanie výkonnostných tried podľa Klasifikačného poriadku.

16. Predseda ŠTK zverejňuje v Spravodaji udelenie VT a potvrdzuje ich na požiadanie hráčom do registračných preukazov.

17. ŠTK zodpovedá za prípravu a vydávanie rebríčkov jednotlivých vekových kategórií.

18. Predseda ŠTK riadi a kontroluje činnosť jednotlivých členov ŠTK.

19. ŠTK raz ročne pred sezónou schvaľuje úpravu rozpisov súťaží a návrhy na zmeny v ŠTDB, ktoré predkladá na schválenie VV SZBe.

20. V prípade naliehavej potreby je ŠTK oprávnená upraviť rozpis súťaže aj počas sezóny.

Článok III.

Zásady rozhodovania

21. Menom ŠTK je oprávnený jednať predseda ŠTK. Členovi komisie prislúcha toto oprávnenie, len keď je ním poverený.

22. ŠTK sa schádza na schôdzach na podnet predsedu ŠTK. ŠTK je uznášaniaschopná, ak sa na nej zíde nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie ŠTK je platné, ak je za jeho prijatie viac prítomných členov ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

23. Na podnet predsedu ŠTK môže ŠTK prijímať rozhodnutia aj mimo zasadnutí a to na základe písomného alebo ústneho resp. telefonického hlasovania. V takom prípade uznesenie je platné, ak je za jeho prijatie viac členov celej komisie ako proti jeho prijatiu. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

24. Rozhodnutie ŠTK môže zmeniť svojím uznesením VV SZBe.

Článok IV.

Záverečné ustanovenia

25. O rozhodnutiach ŠTK je povinný jej predseda informovať prostredníctvom Spravodaja a v prípade riešenia protestu aj doporučeným listom všetkým zúčastneným stranám.

26. Tento Štatút ŠTK nadobudol platnosť po schválení VV SZBe dňa 6.6.2015.

Súbory na stiahnutie:

  Štatút ŠTK

Blížiace sa podujatia