september 2017
po ut st št pi so ne
       
18
25
 
             

Rozpis súťaže

  21. 2. 2017


Bedmintonová extraliga zmiešaných družstiev dospelých

súťažný ročník 2017 

Správy č.1

Rozpis súťaže

1. Extraliga dospelých sa hrá podľa ŠTDB platných od 1.1.2017 a tohto rozpisu.

2. Právo účasti v Extralige zmiešaných družstiev na sezónu 2017 majú nasledovné družstvá: Lokomotíva Košice, Lokomotíva Košice B, Spoje Bratislava,  M-Šport Trenčín, KPŠ Košice, KPŠ Košice B, CEVA Trenčín a Sokol Ilava. So súhlasom ŠTK bude družstvo Lokomotíva Košice štartovať pod reklamným názvom Betpres Košice a družstvo Lokomotíva Košice B bude štartovať pod názvom Lokomotíva Košice. So súhlasom ŠTK bude družstvo KPŠ Košice štartovať pod reklamným názvom Merkury Broker Košice a družstvo KPŠ Košice B bude štartovať pod názvom KPŠ Košice.

3. Povinnosti účastníkov Extraligy:

  • elektronická prihláška zaslaná na adresu predsedu ŠTK do 15.2.2017
  • prihlásiť družstvo dorastu alebo žiakov do súťaže zmiešaných družstiev a odohrať túto súťaž   (KM alebo OM) – výška pokuty za nesplnenie tejto podmienky je 300 €
  • B družstvo môže v Extralige štartovať iba pod iným názvom, nie ako B družstvo

Súpisky pre Extraligu treba elektronicky zaslať na potvrdenie predsedovi ŠTK do 28.2.2017

4. Stretnutia sa hrajú na 8 zápasov v stretnutí v poradí: 1.DM, 2.DM, 3.DM, DŽ, 1.ŠM, 2.ŠM, ŠŽ, MIX. V každom stretnutí môžu nastúpiť maximálne dvaja hosťujúci hráči a z nich maximálne jeden, ktorý nie je registrovaný v SZBe (cudzinec).

5. Súťaž sa skladá z dvoch častí. V základnej časti sa v 3 kolách podľa rozlosovania stretne každé družstvo s každým. Po odohraní základnej časti prvé štyri družstvá vytvoria finálovú skupinu a štyri posledné družstvá skupinu o záchranu. Vo finálovej časti ligy - vo 4. kole sa stretnú v oboch skupinách (vo finálovej a v skupine o záchranu) družstvá každé s každým. Body aj skóre zo základnej časti sa započítavajú.

6. Rozpis stretnutí Extraligy:

Družstvá boli združené do dvojíc a boli im priradené nasledovné písmená:

A1 Spoje Bratislava                               A2 Sokol Ilava

B1 M-Šport Trenčín                               B2 CEVA Trenčín

C1 Betpres Košice                                 C2 Lokomotíva Košice

D1 Merkury Broker Košice                     D2 KPŠ Košice


1. kolo (25.3.2017):                                               (4.3.2017)

M-Šport Trenčín                                                     Lokomotíva Košice

A1 – A2, B1 – B2                                                     C1 – C2, D1 – D2

A1 – B2, A2 – B1                                                     C1 – D2, C2 – D1

A1 – B1, A2 – B2                                                     C1 – D1, C2 – D2

 

2. kolo (6.5.2017):

Sokol Ilava                                                              Lokomotíva Košice

D1 – A2, D2 – A1                                                     C1 – B2, C2 – B1

D1 – A1, D2 – A2                                                     C1 – B1, C2 – B2

 

3. kolo: (16.9.2017):

M-Šport Trenčín                                                       KPŠ Košice

A1 – C2, A2 – C1                                                     B1 – D2, B2 – D1

A1 – C1, A2 – C2                                                     B1 – D1, B2 – D2

 

4. kolo: (4.11.2017):

finálová skupina:                                                       skupina o 5.-8.miesto:

1 – 3     2 – 4                                                             5 – 7     6 – 8

1 – 4     2 – 3                                                             5 – 8     6 – 7

1 – 2     3 – 4                                                             5 – 6     7 – 8

 

7. Oficiálne začiatky stretnutí sú  9.00 - 12.00 - 15.00  v základnej aj vo finálovej časti. V prípade dohody vedúcich družstiev je možné zvoliť aj iné začiatky stretnutí. O dohode o zmene začiatku stretnutí je usporiadateľ kola povinný informovať predsedu ŠTK.

8. Právo a zároveň povinnosť usporiadať turnaje 4. kola získavajú družstvá, ktoré skončia na 1.mieste a na 5. mieste v základnej časti.

9.Kluby, ktoré chcú usporiadať niektoré kolo Extraligy, sú povinné pri žiadosti o jeho pridelenie uviesť aj návrh na vrchného rozhodcu s platným preukazom, ktorý je ochotný súťaž viesť. Vrchných rozhodcov pre všetky štyri kolá Extraligy určuje Komisia rozhodcov (na prvé tri kolá pred začiatkom súťaže, na záverečné kolo po odohraní kola druhého), ktorá je oprávnená návrh klubu na rozhodcu potvrdiť alebo určiť iného rozhodcu. V priebehu sezóny Komisia rozhodcov zodpovedá za činnosť vrchných rozhodcov a určuje náhradníkov v prípade výpadku nominovaného rozhodcu. V odôvodnených prípadoch je oprávnená zmeniť nomináciu vrchného rozhodcu. V takom prípade je KR povinná zaslať písomné odôvodnenie zmeny na adresu ŠTK a meneného rozhodcu.

10. Usporiadateľ ligového kola je povinný uhradiť vrchnému rozhodcovi náklady na cestovné, ubytovanie a stravné podľa platných predpisov a navyše odmenu vo výške 47 € za celodennú akciu (nad 6 hodín) alebo 23,50 € za poldennú akciu (do 6 hodín).

11. V prípade priaznivej finančnej situácie je VV SZBe oprávnený rozhodnúť o tom, že KR nominuje na posledné kolo Extraligy hlavných rozhodcov a uhradí im cestovné a odmeny. V takom prípade je usporiadateľ povinný uhradiť nominovaným hlavným rozhodcom stravu a ubytovanie. Počet hlavných rozhodcov musí byť minimálne dvakrát väčší ako počet kurtov, na ktorých sa bude hrať.

12. Súťaž sa hrá s košíkmi YONEX AS 50, ktoré dodá SZBe v počte 2 tucty na stretnutie. Ak sa košíky určené na stretnutie minú, sú povinné družstvá dodávať vlastné košíky rovnakej značky rovným dielom. Ak niektoré družstvo nemá ďalšie košíky predpísanej značky, prehráva zvyšné zápasy v stretnutí kontumačne. Ak sa niektoré družstvo z vlastnej viny nezúčastní niektorého stretnutia, jeho podiel košíkov prepadáva v prospech SZBe.

13. Za každý zápas v stretnutí Extraligy, ktorý družstvo neodohrá z dôvodu neprítomnosti hráča bude potrestané pokutou vo výške 17 € bez ohľadu na dôvody, ktoré to zapríčinili. V prípade, že sa družstvo nedostaví na stretnutie, môže mu byť zo strany ŠTK udelená pokuta do výšky 350 €.

14. Stretnutia Extraligy sa musia hrať v hale, ktorá má aspoň 4 regulárne ihriská spĺňajúce podmienky čl. 20 Súťažného poriadku (stojany pre rozhodcov, číselníky, čiary, podlaha, osvetlenie). Za nedodržanie podmienok o regulárnych ihriskách stanovených v tomto článku sa stanovujú pokuty: 20 € za číselníky a 20 € za teplotu v telocvični.

15. Usporiadateľ turnaja Extraligy je povinný pri organizácii podujatia rešpektovať a dodržiavať všetky zmluvy (napr. o reklame) uzavreté SZBe s inými subjektami a to aj v prípade, že zmluva bola uzavretá neskôr, ako bolo podujatie pridelené usporiadateľovi, najneskôr však 3 mesiace pred začiatkom podujatia. V prípade, že SZBe uzavrel zmluvu, ktorá má taký vplyv na organizovanie súťaže, že organizátor nie je schopný alebo ochotný ju akceptovať, môže sa organizácie podujatia vzdať. Musí tak však urobiť čo najskôr, najneskôr do 2 týždňov po obdržaní informácie o podmienkach zmluvy.

16. Usporiadateľ kola je povinný odoslať do 48 hodín po skončení súťaže riadiacemu súťaže:

  • výsledky všetkých stretnutí spracované zväzovým softvérom pre súťaže družstiev – treba poslať súbor lsw
  • originály všetkých zápisov o stretnutí (postačuje scan)

V prípade, že usporiadateľ kola nedodá do 48 hodín komplené výsledky riadiacemu súťaž, bude mu udelená pokuta 50 euro.

17. V stretnutí Extraligy musia všetci hráči jedného družstva odohrať všetky zápasy stretnutia v tričkách rovnakej farby. Za každý zápas, v ktorom to hráči nedodržia, bude klub potrestaný pokutou vo výške 17 €. Tričko sa považuje za vyhovujúce, ak je aspoň 75% jeho povrchu príslušnej základnej spoločnej farby celého družstva.

18. V prípade rovnosti bodov družstiev na čele tabuľky extraligy rozhoduje o ich poradí skóre vzájomných zápasov a nie celkové skóre.

19. Posledné družstvo Extraligy vypadáva do príslušnej II.ligy. 

20. Víťazi II. ligy SR Východ a Západ odohrajú dvojkolovú kvalifikáciu o postup do ďalšieho ročníka Extraligy. V prípade vzájomnej dohody medzi družstvami štartujúcimi v kvalifikácii je možná aj jednokolová kvalifikácia. O tejto dohode musí byť ŠTK informovaná minimálne 2 týždne pred odohraním kvalifikácie. V prípade, že víťaz niektorej II.ligy nemá záujem o štart v kvalifikácii, po stupuje do kvalifikácie ďalšie družstvo z príslušnej oblasti s výnimkou posledného družstva v tabuľke II.ligy.

21. Víťazné družstvo Extraligy sa stáva majstrom Slovenska, získava zlaté medaily a na jeden rok putovný Ligový pohár od SZBe. Putovný pohár je družstvo povinné priniesť na záverečné kolo ďalšieho ročníka Extraligy, aby ho mohol prevziať ďalší víťaz. Družstvá na ďalších miestach získavajú strieborné a bronzové medaily. Víťazné družstvo a má právo reprezentovať SR v ďalšom ročníku EP klubov.


Kontakty na vedúcich družstiev:

Oddiel

Vedúci

telefón

e-mail

 

 

 

 

Betpres Košice

Ladislav Tomčko

0917 840 864

lacotomcko@centrum.sk

Spoje Bratislava

Marian Šulko

0905 518 297

marian.sulko@sberbank.sk

Lokomotíva Košice

Martin Kožár

0949 824 156

martin.kozar22@gmail.com

Sokol Ilava

Marian Horák

0905 644 227

ilsportbar@gmail.com

Merkury Broker Košice

Jaroslav Kozák

0903 619 167

kozakovam@gmail.com

CEVA Trenčín

Peter Hrnčár

0905 643 214 

 hrncar@hsfitting.sk

M-Šport Trenčín

Michal Matejka

0903 645 790

michal.matejka9@gmail.com

KPŠ Košice

Ján Fiľ

0907 254 817

janykfil@gmail.com

 

 

20.2.2017

Richard Bálint

za ŠTK SZBe

riadiaci súťaže

Súbory na stiahnutie:

  Rozpis súťaže