november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Štatút KR

  24. 7. 2014


ŠTATÚT KOMISIE ROZHODCOV

Slovenského zväzu bedmintonu

1/ Základné ustanovenia  

1.1. Komisia rozhodcov (KR) je orgánom SZBe, ktorý za svoju činnosť zodpovedá VV SZBe. 

1.2. KR má 3 členov a je riadená predsedom komisie, ktorý je členom VV SZBe. Zloženie KR schvaľuje VV SZBe na návrh predsedu KR na začiatku funkčného obdobia. 

1.3. V priebehu funkčného obdobia je možné, po schválení VV SZBe, jednotlivých členov komisie dopĺňať a vymeniť.   

2/ Zásady činnosti  

2.1. KR zodpovedá za kvalitu vykonávania rozhodcovských činností v rámci SZBe a riadi činnosť bedmintonových rozhodcov. 

2.2. KR spracováva, schvaľuje a vydáva potrebné materiály pre činnosť rozhodcov a SZBe. 

2.3. KR zodpovedá za evidenciu rozhodcov a udeľovanie rozhodcovských tried. 

2.4. KR zodpovedá za vzdelávanie a školenia rozhodcov. 

2.5. KR navrhuje nominácie vrchných rozhodcov na jednotlivé podujatia SZBe spravidla pred sezónou. KR je taktiež zodpovedná zabezpečiť náhradníka na určené podujatie, v prípade neúčasti nominovaného rozhodcu. 

2.6. KR nominuje a zabezpečuje hlavných rozhodcov zo SR na zahraničné a domáce podujatia. KR zabezpečuje v prípade potreby hlavných rozhodcov zo zahraničia na medzinárodné akcie v SR.        

2.7. KR spolupracuje s ŠTK pri sledovaní dodržiavania predpísaných podmienok pri organizácií súťaží. 

2.8. KR spolupracuje s ŠTK pri návrhoch na zmeny v Súťažnom poriadku a rozpisoch súťaží. 

2.9. KR spracováva a predkladá VV SZBe na schválenie rozpočet potrebný pre činnosť rozhodcov na jednotlivé domáce a zahraničné akcie.    

 3/ Záverečné ustanovenia 

3.1. Menom KR je oprávnený jednať predseda KR. Členom komisie prislúcha toto oprávnenie, len keď sú tým poverení. 

3.2. KR sa schádza na schôdzach na podnet predsedu KR. KR je uznášaniaschopná, ak sa na nej zíde nadpolovičná väčšina členov, teda dvaja. Uznesenie KR je platné, ak s ním súhlasia aspoň dvaja členovia KR.    

3.3. Okrem uznesení KR môže predseda KR vydávať rozhodnutia, ak má ústny, písomný,  alebo telefonický súhlas jedného ďalšieho člena KR. 

3.4. Rozhodnutia KR alebo jej členov môže zmeniť svojim uznesením VV SZBe. 

3.5. Tento štatút nadobudol platnosť po schválení VV SZBe dňa 19.8.2000.        

Súbory na stiahnutie:

  Štatút KR