november 2017
po ut st št pi so ne
   
6
20
     
             

Pozvánka

  22. 3. 2017
Na ČLENSKÚ KONFERENCIU Slovenského zväzu bedmintonu, ktorá sa uskutoční 23. apríla 2017 o 10,00 v Hoteli Lux, Námestie slobody 2, Banská Bystrica

Program:                    

1.       Otvorenie

2.       Schválenie programu

3.       Voľba mandátovej komisie

4.       Voľba návrhovej komisie

5.       Správa prezidenta SZBe

6.       Správa o hospodárení SZBe za rok 2016

7.       Správa Športovo-technickej komisie

8.       Správa Trénersko-metodickej komisie

9.       Správa Komisie rozhodcov

10.   Správa Komisie pre rozvoj bedmintonu a školské súťaže

11.   Správa Revíznej komisie

12.   Schválenie výšky členského príspevku

13.   Návrh na zmenu stanov SZBe

14.   Diskusia

15.   Schválenie uznesenia

16.   Záver

 

    Anton Siažik                      

                                                                                                                                                                    prezident SZBe

 

V zmysle Stanov SZBe má každý oddiel/klub právo vyslať na ČK SZBe delegáta s hlasovacím právom. Delegát musí byť členom SZBe a musí mať písomné poverenie s podpisom a pečiatkou od oddielu/klubu, ktorý zastupuje.

Delegátom sa preplácajú cestovné náklady v zmysle platných smerníc SZBe.

 

Príloha : Zoznam klubov/oddielov s počtom hlasov na ČK SZBe 2017

Súbory na stiahnutie:

  Pozvánka